Οκτώ Υποτροφίες από το Κληροδότημα “Γεωργίου και Καλλιόπης Γάρου”

2014-01-14 11:30

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Γεωργίου και Καλλιόπης Γάρου, έχοντας υπ” όψη: 1. Την υπ” αριθμ 810/07-07-1994 δημόσια διαθήκη της κας Καλλιόπης χήρας Γεωργίου Γάρου 2. Το από 31-12-2002 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ18 Β714-01-2003) 3. τις διατάξεις της παραγράφου α του άρθρου 2 του καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος Γεωργίου και Καλλιόπης Γάρου» 4. τις διατάξεις του άρθρου 10 του καταστατικού σύστασης του Ιδρύματος Γεωργίου και Καλλιόπης Γάρου» 5. την υπ” αριθμ 06/11-10-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 6. Τον προϋπολογισμό του έτους 2013 όπως αυτός εγκρίθηκε βάσει της υπ” αριθμ 23470/189/20-06-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Προκηρύσσει

Α Την χορήγηση οκτώ (8) υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές/τριες (4 αγόρια και 4 κορίτσια) του Ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Ανωτάτων και Ανωτέρων Δημοσίων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μέχρι το πέρας των, κατά σχολή, σπουδών.

Β. Την χορήγηση οκτώ (8) υποτροφιών σε φοιτητές/τριες (4 αγόρια και 4 κορίτσια) εισαχθέντες στα Ανώτατα και Ανώτερα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας το Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, τεσσάρων (4) υποτροφιών σε φοιτητές/τριες (2 αγόρια και 2 κορίτσια) εισαχθέντων στα Ανώτατα και Ανώτερα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας το Ακαδημαϊκό έτος 2011 -2012 και τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών σε φοιτητές/τριες (6 αγόρια και 6 κορίτσια) εισαχθέντων στα Ανώτατα και Ανώτερα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οι αριστούχοι απόφοιτοι του Λυκείου Τσοτυλίου.

Η υποτροφία θα χορηγηθεί για τη συνέχιση των σπουδών τους από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 έως το πέρας των, κατά σχολή, σπουδών τους.

Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00 ευρώ (χιλίων διακοσίων ευρώ) ετησίως και θα δίνεται εφ” άπαξ ανά έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, σε προθεσμία 45 ημερών από της τελευταίας δημοσιεύσεως να υποβάλουν αίτηση στη Δημοτική Κοινότητα Τσοτυλίου και τα λοιπά δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη. Πηγή: www.neolaia.gr