Προκήρυξη Προγράμματος Χορήγησης Υποτροφιών Αριστείας ΙΚΥ- Siemens για Μεταπτυχιακές Σπουδές (α’ και β’ κύκλου) στην Ελλάδα

2013-12-20 12:36

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθμ. 2/112446/16-12-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3198/Β/17-12-2013) ανακοινώνει συμπληρωματική προκήρυξη για τις Υποτροφίες Αριστείας ΙΚΥ Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα-Πρόγραμμα Siemens: εβδομήντα τρεις (73) θέσεις υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (Διδακτορικό) στην Ελλάδα αναδρομικά για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 είκοσι επτά (27) θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη. Η κατανομή των θέσεων ανά πρόγραμμα και επιστημονικό τομέα γίνεται, ως ακολούθως:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΣΤΕΡ    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7 19
ΥΓΕΙΑ 7 15
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 8 21
ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5 18

 

Σε περίπτωση κενών θέσεων σε έναν από τους ανωτέρω επιστημονικούς τομείς, οι θέσεις δύνανται να μεταφερθούν σε άλλον μετά από απόφαση της ολομέλειας της επιτροπής αξιολόγησης. Οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές α' και β' κύκλου αφορούν υποψηφίους με βαθμό πτυχίου από 7,50 και άνω. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Ιανουαρίου 2014.