Προκήρυξη Υποτροφιών SLYFF

2014-02-24 13:14

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών, ύψους 2.000 ευρώ η καθεμιά, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, σε φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

1. Φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί ή είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ή Διδακτορικό Πρόγραμμα (ΔΠ) τμημάτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών του ΕΚΠΑ:

 • Τμήμα Νομικών Επιστημών
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
 • Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Μουσικών Σπουδών
 • Τμήμα Σλαβικών Σπουδών
 • Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
 • Τμήμα Φιλολογίας
 • Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας
 • Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ)
 • Τμήμα Θεολογίας
 • Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας
 • Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

2. Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός βασικού πτυχίου (για υποψήφιους ΠΜΣ) ή διπλώματος ΠΜΣ (για υποψηφίους σε ΔΠ) ή διπλώματος ΠΜΣ κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών (για υποψήφιους διετών ΠΜΣ) 7,5/10. Υποψήφιοι, που δεν ανταποκρίνονται στην ανωτέρω βαθμολογία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εφ’ όσον συμπεριλαμβάνονται στο ανώτερο 5% των αποφοιτησάντων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας

2. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής σε ΠΜΣ ή ΔΠ του ΕΚΠΑ.

3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος αριθμητικά ή δίπλωμα ΠΜΣ με τον τελικό μέσο όρο βαθμολογίας αριθμητικά ή αναλυτική βαθμολογία διπλώματος ΠΜΣ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος αριθμητικά κατά το τελευταίο έτος ακαδημαϊκών σπουδών.

4. Εάν ο υποψήφιος συμπεριλαμβάνεται στο ανώτερο 5% των αποφοιτησάντων υποχρεούται να υποβάλει μαζί με το πτυχίο και Βεβαίωση του Τμήματος με τη σειρά κατάταξης αποφοίτησης και το συνολικό αριθμό των αποφοιτησάντων κατά το ακαδημαϊκό έτος που απεφοίτησε, ή κατά τη συγκεκριμένη ορκωμοσία.

5. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.

6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που έχουν προσωπική γνώση της ακαδημαϊκής επίδοσης και εξέλιξης του υποψηφίου. Οι συστατικές επιστολές είναι απολύτως εμπιστευτικές και αποστέλλονται σε κλειστό φάκελο από τον υποψήφιο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

7. Συνοπτική έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) του υποψηφίου στην οποία θα περιγράφεται ο σκοπός χρήσης της Υποτροφίας SYLFF σε σχέση με τις ακαδημαϊκές του σπουδές (ενδεικτικά: δαπάνες για παρακολούθηση συνεδρίων/σεμιναρίων στο εσωτερικό/εξωτερικό, μετάβαση στην αλλοδαπή για εκπόνηση έρευνας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών κλπ.).

 

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων για τη χορήγηση των τεσσάρων (4) υποτροφιών SYLFF γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης SYLFF του ΕΚΠΑ. Η διαδικασία επιλογής γίνεται βάσει συγκριτικής αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Ακαδημαϊκές επιδόσεις υποψηφίων (βαθμολογία, συστατικές επιστολές, ξένες γλώσσες).
 2. Ποιότητα συνοπτικής έκθεσης που υποβάλλει ο/η υποψήφιος/α.
 3. Ηγετικές ικανότητες.

 Η Επιτροπή Παρακολούθησης SYLFF του ΕΚΠΑ δύναται να καλέσει τους υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη.

 

Καταληκτική ημερομηνία και υποβολή δικαιολογητικών

 •  Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 10η Μαρτίου 2014.
 •  Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψηφίους στις Γραμματείες των Τμημάτων στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τους σπουδών.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και καταβολή Υποτροφίας SYLFF

 • Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής των τεσσάρων (4) Υποτρόφων SYLFF θα γίνει τον Απρίλιο 2014 από την Επιτροπή Παρακολούθησης SYLFF.
 • Η καταβολή του χρηματικού ποσού της Υποτροφίας SYLFF θα γίνει σε δύο (2) ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο 2014.

Υποχρεώσεις Υποτρόφων SYLFF

 •  Οι υπότροφοι υποχρεούνται, μετά τη λήψη της πρώτης δόσης της υποτροφίας και πριν τη λήψη της δεύτερης δόσης, να υποβάλουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης SYLFF έκθεση προόδου των σπουδών τους.
 • Μετά τη λήψη της δεύτερης δόσης της Υποτροφίας SYLFF και τη λήψη του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, ο υπότροφος οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης SYLFF τελική έκθεση σπουδών με σχετικά πιστοποιητικά (αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, δημοσιεύσεις κλπ.), καθώς και ένα αντίτυπο της μεταπτυχιακής ή διδακτορικής του διατριβής.
 • Οι υπότροφοι SYLFF υποχρεούνται να αναφέρουν στη μεταπτυχιακή ή διδακτορική τους διατριβή, καθώς και σε επιστημονικές τους δημοσιεύσεις ή εργασίες, την ιδιότητά τους ως υπότροφοι του «Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) για το Πανεπιστήμιο Αθηνών».
 • Οι υπότροφοι SYLFF υποχρεούνται να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, συναντήσεις ή άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του Προγράμματος SYLFF.
 • Σε περίπτωση διακοπής ή μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών του, ο υπότροφος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει άμεσα την Επιτροπή Παρακολούθησης SYLFF και να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που του έχει καταβληθεί.

Τις προϋποθέσεις και τους όρους της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για τις υποτροφίες SYLFF μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα σε έγγραφο που επισυνάπτεται εδώ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας για τη χορήγηση υποτροφίας SYLFF μπορείτε να βρείτε εδώ

Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται μόνον από υποψήφιους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και υποβάλλεται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.