Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση Υποτροφιών

2013-10-30 18:44

Δημοσιεύτηκαν στην Ε.τ.Κ. (Υ.Α. 151965/Β7, Φ.Ε.Κ. 2681/22-10-2013) οι κανονιστικές διατάξεις του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών σε υποψηφίους διδάκτορες Πανεπιστημίων του επιστημονικού δικτύου CERN–HERMES (2013–2014). Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ενταχθούν πλήρως στο Πρόγραμμα υποτροφιών υποψηφίων διδακτόρων του CERN «Doctoral Student Programme». 
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψηφίους διδάκτορες Πανεπιστημίων του δικτύου CERN-HERMES στους τομείς των ιατρικών, βιολογικών και άλλων καινοτόμων τεχνολογιών, υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν προσεκτικά τις διατάξεις και να υποβάλλουν αίτηση (καταληκτική ημερομηνία: 19/11/2013) στη σχετική ιστοσελίδα του CERN: jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme