Τρεις Θέσεις Εργασίας για Έμπειρους Ερευνητές στα Πλαίσια του Προγράμματος "GR-Light"

2014-03-14 14:19

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πράσινες/Ελληνικές Αειφόρες Τεχνολογίες Φωτισμού» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Μαρία Γιώτη, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε τρία (3) άτομα για συνολικό διάστημα έως και δεκαέξι (16) μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 76.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Α. Έμπειρος Ερευνητής / έως και 40.000,00 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη και μελέτη λεπτών υμενίων. Χαρακτηρισμός φυσικών ιδιοτήτων (οπτικών, ηλεκτρικών, μορφολογικών, δομικών και νανομηχανικών) οργανικών-πολυμερικών και μεταλλικών ανόργανων ή οργανικών λεπτών υμενίων που θα αποτελούν τα διαδοχικά στρώματα πολυστρωματικών δομών εύκαμπτων οργανικών φωτοδιοδών (OLED). Αποτίμηση της απόδοσης και των χαρακτηριστικών λειτουργίας OLED διατάξεων. Μελέτη των αλληλεπιδράσεων λέιζερ με ύλη – προσδιορισμός των συνθηκών λειτουργίας, για την παρασκευή προκαθορισμένων μοτίβων (patterns) πάνω σε εύκαμπτα πολυμερικά υποστρώματα με εφαρμογές σε OLED διατάξεις. Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, workshops και εκθέσεις για τη δημοσιοποίηση-προβολή των αποτελεσμάτων του έργου.

Β. Έμπειρος Ερευνητής / έως και 18.000,00 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Σύνθεση και ανάπτυξη λεπτών πολυμερικών υμενίων για εύκαμπτες οργανικές φωτοδιόδους (OLED). Μελέτη των διαδικασιών σύνθεσης στους μηχανισμούς ανάπτυξης και τη λειτουργικότητα των λεπτών υμενίων για OLED διατάξεις και in-line παρακολούθηση. Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, workshops και εκθέσεις για τη δημοσιοποίηση-προβολή των αποτελεσμάτων του έργου.

Γ. Έμπειρος Ερευνητής / έως και 18.000,00 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη λεπτών υμενίων και υμενίων φραγμού με τεχνικές εκτύπωσης για εύκαμπτες οργανικές φωτοδιόδους (OLED). Σχηματοποίηση (pattering) με λέιζερ με προκαθορισμένο μοτίβο μεταλλικών λεπτών υμενίων (ηλεκτροδίων) για ενίσχυση της απόδοσης των OLED και roll-to-roll διαδικασίες. Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, workshops και εκθέσεις για τη δημοσιοποίηση-προβολή των αποτελεσμάτων του έργου.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.