Πέντε Θέσεις Εργασίας για Ερευνητές στα Πλαίσια του Προγράμματος "Plasmon Harvest"

2014-03-14 14:22

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αρχιτεκτονικές πλασμονίων για την εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρoγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τoν κ. Στέργιο Λογοθετίδη, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε πέντε (5) άτομα για συνολικό διάστημα έως και δεκαεπτά (17) μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό εκατόν τριάντα μία χιλιάδες και εννιακόσια ευρώ (131.900,00€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Α. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής / Ποσό έως και 41.650,00 € /Διάρκεια έως και 17 μήνες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Τεχνολογία Ανάπτυξης Πλασμονικών νανοδομών και χαρακτηρισμός των φυσικών ιδιοτήτων (ηλεκτρονικών, οπτικών, δομικών και ηλεκτρικών) τους. Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, workshops και εκθέσεις για τη δημοσιοποίηση-προβολή των αποτελεσμάτων του έργου.

Β. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής / Ποσό έως και 41.650,00 € / Διάρκεια έως και 17 μήνες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Τεχνολογία Ανάπτυξης ανάπτυξης Οργανικών φωτοβολταίκων και χαρακτηρισμός των φυσικών ιδιοτήτων (ηλεκτρονικών, οπτικών, δομικών και ηλεκτρικών) τους. Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, workshops και εκθέσεις για τη δημοσιοποίηση-προβολή των αποτελεσμάτων του έργου.

Γ. Υποψήφιος Διδάκτορας / Ποσό έως και 16.200,00 € / Διάρκεια έως και 15 μήνες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αναπτυξη και χαρακτηρισμός Οργανικών Φωτοβολταϊκών Διατάξεων (OPV) με τεχνικές φυσικής εναπόθεσης ατμών. Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, workshops και εκθέσεις για τη δημοσιοποίηση-προβολή των αποτελεσμάτων του έργου.

Δ. Μεταπτυχιακός Φοιτητής / Ποσό έως 16.200,00 € / Διάρκεια έως 15 μήνες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αναπτυξη και χαρακτηρισμός Οργανικών Φωτοβολταϊκών Διατάξεων (OPV) με τεχνικές

εκτύπωσης. Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, workshops και εκθέσεις για τη δημοσιοποίηση-προβολή των αποτελεσμάτων του έργου.

Ε. Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή Υποψήφιος Διδάκτορας / Ποσό έως 16.200,00 € / Διάρκεια έως 15 μήνες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Τεχνολογία Ανάπτυξης Πλασμονικών νανοδομών με τεχνικές υγρής φάσης και χαρακτηρισμός των φυσικών ιδιοτήτων (ηλεκτρονικών, οπτικών και ηλεκτρικών). Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, workshops και εκθέσεις για τη δημοσιοποίηση-προβολή των αποτελεσμάτων του έργου.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ