ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2012-06-21 13:34
       Κατά τη διάρκεια της συγγραφής μιας φοιτητικής εργασίας, ο σπουδαστής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψην τα επιμέρους στάδια από τα οποία απαρτίζεται η δομή της. Τα στάδια από τα αποία αποτελείται η συγγραφή μιας πρωτότυπης εργασίας ταξινομούνται...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Εναλλακτικά, η αποστολή εργασίας μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pioneeringedu@gmail.com).

Επιλογή αρχείου

Ο εκπαιδευτικός όμιλος PIONEERING EDUCATION  παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τους σπουδαστές του. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνονται με υπευθυνότητα από καθηγητές υψηλής πανεπιστημιακής κατάρτισης:

  • Υποστήριξη κατά την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Η πτυχιακή εργασία αποτελεί ένα από τα μαθήματα, τα οποία πρέπει να περάσει ο φοιτητής για να ολοκληρώσει τον κύκλο των σπουδών του. Σε κάποιες σχολές, δεν είναι απαραίτητη να εκπονηθεί από κάποιον σπουδαστή γιατί μπορεί να επιλέξει κάποια μαθήματα επιλογής, ως εναλλακτική λύση. Ωστόσο, η επιλογή μιας πτυχιακής εργασίας όχι μόνο βοηθάει στην απόκτηση περισσότερων θεωρητικών γνώσεων πάνω στο γνωστικό αντικείμενο του σπουδαστή, αλλά παράλληλα καλλιεργεί την κριτική του σκέψη και ικανότητα, μέσω της διεξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της. 

  • Καθοδήγηση στη συγγραφή Διπλωματικών Εργασιών  (μεταπτυχιακό επίπεδο). Το μεταπτυχιακό δίπλωμα είναι ένας τίτλος σπουδών που αποδίδεται σε κάτοχο πτυχίου, ύστερα από την παρακολούθηση ανάλογου κύκλου μαθημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις το αντικείμενο του πρώτου πτυχίου σπουδών πρέπει να είναι ίδιο με το αντίστοιχο του μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς πρόκειται για περαιτέρω εξειδίκευση στο αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών. Απαραίτητη προυπόθεση για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος, αποτελεί η εκπόνηση μιας πρωτότυπης διπλωματικής εργασίας, η οποία θα βοηθήσει τον σπουδαστή να αποκτήσει περαιτέρω εξειδίκευση στο γνωστικό του αντικείμενο, με αποτέλεσμα να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του ως υποψηφίου στην αγορά εργασίας.

  • Επιστημονική υποστήριξη σε Διδακτορικές Διατριβές. Το αντικείμενο μελέτης μιας διδακτορικής διατριβής πρέπει να είναι πρωτότυπο και να στοχεύει σε μια ποιοτική ακαδημαϊκή έρευνα, η οποία θα τηρεί τις προυποθέσεις για δημοσίευση στην επιστημονική κοινότητα. Αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό πτυχίο πολλών πανεπιστημίων και χαρακτηρίζεται ως εφόδιο για την αποκατάσταση σε επαγγέλματα, όπως καθηγητής πανεπιστημίου, καθώς και ερευνητής σε διάφορα επιστημονικά κέντρα. 

  • Υποστήριξη σε παρουσιάσεις των project των φοιτητικών εργασιών (power point). Η σωστή προσέγγιση στην παρουσίαση μιας φοιτητικής εργασίας, αποτελεί το θεμέλιο για τη μετάδοση καινοτόμων γνώσεων μέσα στην επιστημονική κοινότητα. Μία ενδιαφέρουσα παρουσίαση αποτελεί κίνητρο για τον ακροατή να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στο θέμα του ομιλητή, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

  • Στατιστικές αναλύσεις (όπως spss, swot). Οι στατιστικές αναλύσεις αποτελούν κομμάτι του πρακτικού μέρους μιας επιστημονικής εργασίας και περιλαμβάνουν την ανάλυση των δεδομένων (πειραματικές μετρήσεις, συνεντεύξεις) μιας έρευνας. Οι συνεργάτες του ομίλου αναλαμβάνουν να διεκπαιρεώσουν την στατιστική ανάλυση της επιστημονικής σας εργασίας σε όλα τα στάδια της (διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων, εισαγωγή δεδομένων στα στατιστικά προγράμματα, ανάλυση αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια και περιγραφή των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την έρευνα).

  • Περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies). Σε κάποιες εκπονήσεις περιλαμβάνονται και περιπτώσεις μελετών από γεγονότα που έχουν συμβεί στην πραγματικότητα και σχετίζονται με το θέμα της επιστημονικής εργασίας.

  • Διορθώσεις πανεπιστημιακών εργασιών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιες εργασίες χρειάζονται περαιτέρω διορθώσεις, έπειτα από την αξιολόγηση τους από τον επιβλέποντα καθηγητή. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του ομίλου παρέχει τις απαραίτητες συμβουλές, με στόχο την τελική έγκριση τους.

  • Εύρεση βιβλιογραφίας από έγκυρες ελληνικές και ξενόγλωσσες πηγές (επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικά άρθρα). Το έμπειρο προσωπικό του PIONEERING EDUCATION αναλαμβάνει να αναζητήσει την απαραίτητη βιβλιογραφία, ώστε να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες πηγές πριν την έναρξη της συγγραφής της εργασίας.