Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Φοιτητών

Tο δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης (ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής) παρέχεται σε όλους τους φοιτητές των A.E.I., προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψηφίους διδάκτορες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 327/83 (Φ.E.K. 117/7-9-83 τεύχ. A΄).

        Οι πρωτοεγγραφόμενοι φοιτητές όλων των κατηγοριών υποβάλλονται μόνο σε ακτινολογική εξέταση, αφού προηγουμένως γίνει η εγγραφή τους και παραλάβουν το ειδικό έντυπο της υγειονομικής εξέτασης από την γραμματεία της σχολής τους. Επίσης, διευκρινίζεται ότι γίνονται αποδεκτές ακτινογραφίες θώρακος και από άλλα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας με την ίδια παραπάνω διαδικασία. 
        Οι προπτυχιακοί φοιτητές χάνουν τα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης αν η διάρκεια των σπουδών τους υπερβεί το ελάχιστο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα προσαυξημένο κατά το ήμισυ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές χάνουν τα δικαιώματα αυτά αν η διάρκεια των σπουδών τους υπερβεί το ελάχιστο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα προσαυξημένο κατά το ήμισυ. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών, η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε.

Δυνατότητες - κάλυψη δαπανών
        H υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών παρέχεται δωρεάν. Οι δαπάνες της υγειονομικής περίθαλψης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του πανεπιστημίου ή της Φοιτητικής Λέσχης. H υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών περιλαμβάνει:

 • ιατρική εξέταση,
 • νοσοκομειακή εξέταση,
 • φαρμακευτική περίθαλψη,
 • παρακλινικές εξετάσεις,
 • εξέταση στο σπίτι,
 • τοκετούς,
 • φυσιοθεραπεία,
 • οδοντιατρική περίθαλψη και
 • ορθοπεδικά είδη.

        Δεν καλύπτονται οι δαπάνες για:

 • ακουστικά βαρηκοΐας,
 • στοιχειώδη φάρμακα,
 • ιατρικά εργαλεία και όργανα,
 • διορθωτικούς φακούς για ποσό μεγαλύτερο των 3 ευρώ και φακούς επαφής για ποσό μεγαλύτερο των 15 ευρώ,
 • σκελετό γυαλιών για ποσό μεγαλύτερο των 6 ευρώ,
 • καλλυντικά,
 • λουτροθεραπείες,
 • αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου και
 • πλαστικές εγχειρήσεις.

Βιβλιάριο περίθαλψης
        Κάθε φοιτητής μπορεί να είναι κάτοχος του ατομικού βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης. Tο βιβλιάριο χορηγείται στο φοιτητή με αίτησή του στη γραμματεία του τμήματος και εφόσον αυτός δεν έχει επιλέξει άλλον ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση απώλειας του βιβλιαρίου είναι δυνατή η αντικατάσταση του σε 2 μήνες. Η ισχύς του βιβλιαρίου ανανεώνεται κάθε χρόνο από τη γραμματεία του τμήματος.

 

Εκλογή ασφαλιστικού φορέα
        Σε περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλον ασφαλιστικό φορέα μπορεί να επιλέξει τον ασφαλιστικό φορέα που προτιμά κάθε φορά με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στο πανεπιστήμιο. Τότε η δαπάνη θα βαρύνει τον ασφαλιστικό φορέα που έχει επιλέξει ο φοιτητής. Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός φορέας καλύπτει μόνο τη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή μέρος της δαπάνης νοσηλείας το πανεπιστήμιο ή η Φοιτητική Λέσχη καλύπτει την υπόλοιπη δαπάνη.

 

Φαρμακευτική περίθαλψη
        Οι συνταγές ιατρικών φαρμάκων που αναγράφονται στο βιβλιάριο περίθαλψης του φοιτητή μπορούν να χορηγηθούν:

 • Από τους γιατρούς της φοιτητικής λέσχης.
 • Από γιατρούς νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
 • Από ιδιώτες γιατρούς.

        Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις πρέπει μέσα σε δύο κατ’ ανώτατο όριο εργάσιμες ημέρες από την έκδοση της συνταγής να θεωρηθεί αυτή από τον αρμόδιο γιατρό ή ελεγκτή γιατρό της φοιτητικής λέσχης. Αλλιώς αυτή δεν είναι εκτελεστή. H συνταγή πρέπει να αναγράφει με σαφήνεια και ευκρίνεια το ονοματεπώνυμο, το τμήμα, τον αριθμό ειδικού μητρώου του φοιτητή, τη γνωμάτευση για την πάθηση, την ημερομηνία, την υπογραφή και τη σφραγίδα του γιατρού. Οι συνταγές εκτελούνται στα συμβεβλημένα με το πανεπιστήμιο φαρμακεία. Με την παραλαβή των φαρμάκων ο ενδιαφερόμενος υπογράφει τη συνταγή.

Παρακλινικές εξετάσεις
        Διενεργούνται στα πανεπιστημιακά εργαστήρια, όπου υπάρχουν, στα εργαστήρια της Φοιτητικής Λέσχης, όπου υπάρχουν, ή στα εργαστήρια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου ή στα εργαστήρια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ιδιωτικού δικαίου μετά από παραπομπή τους από την υγειονομική υπηρεσία του A.E.I.
.

Φυσιοθεραπείες
        O φοιτητής που έχει ανάγκη φυσιοθεραπείας από ατύχημα ή άλλη ασθένεια υποβάλλει στην υγειονομική υπηρεσία της Λέσχης αίτηση με σχετική γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού. Η αίτηση αυτή εξετάζεται από την υγειονομική υπηρεσία, η οποία αποφαίνεται σχετικά. Οι φυσιοθεραπείες εκτελούνται σε φυσιοθεραπευτήρια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου ή των N.Π.I.Δ. ύστερα από παραπομπή του ασθενή από την υγειονομική υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης. Σε περίπτωση που τα ιδρύματα του δημοσίου αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους φοιτητές, οι φυσιοθεραπείες μπορούν να εκτελούνται και σε ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά φυσιοθεραπευτήρια. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται στο παραπεμπτικό ο λόγος αδυναμίας εκτέλεσης της φυσιοθεραπείας.

Ορθοπεδικά είδη
        H δαπάνη για ορθοπεδικά είδη καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους και μόνο στην περίπτωση που η ανάγκη προέρχεται από ασθένεια ή ατύχημα. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση με σχετική γνωμάτευση ορθοπεδικού γιατρού, η οποία εξετάζεται από την υγειονομική υπηρεσία που αποφαίνεται σχετικά.

Θεραπεία στο εξωτερικό
        Θεραπεία στο εξωτερικό δικαιολογείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών που πάσχουν από σοβαρό νόσημα, η διάγνωση και η θεραπεία του οποίου δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνωμάτευση καθηγητή ή διευθυντή κλινικής πανεπιστημιακών νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου και N.Π.I.Δ. και ύστερα από σχετική εισήγηση της υγειονομικής υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του τμήματος του πανεπιστημίου. H σχετική δαπάνη νοσηλείας, έξοδα μετάβασης κ.τ.λ. του ασθενή και του συνοδού βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.)
        Οι φοιτητές που κατέχουν βιβλιάριο υγείας, όταν πρόκειται να μεταβούν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική κάρτα για να έχουν τη δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα αντίστοιχα συστήματα υγείας ευρωπαϊκών κρατών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υγειονομική υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης ή στις γραμματείες των τμημάτων. Οι φοιτητές που έχουν επιλέξει άλλο ασφαλιστικό φορέα μπορούν να προμηθευτούν την κάρτα αυτή από τους ασφαλιστικούς τους φορείς. Η κάρτα αυτή δεν ισχύει για ιατρικά ταξίδια.