Χρονοδιάγραμμα

Οι σπουδαστές ορίζουν την ημερομηνία παράδοσης των εργασιών. Έπειτα, ο κατάλληλος συνεργάτης παραδίδει το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων (timetable), μέσω του οποίου λαμβάνονται τμηματικές παραδόσεις εκπόνησης της εργασίας.