Συμβουλές για Επιλογή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Είναι πολύ σημαντικό πέρα από τον τίτλο του μεταπτυχιακού προγράμματος να συμβουλευτείτε τους έντυπους ή online οδηγούς σπουδών των πανεπιστημίων. Πολλές φορές συμβαίνει μεταπτυχιακά προγράμματα με παρόμοιους ή και τους ίδιους τίτλους να διαφέρουν ριζικά ως προς τα συγκεκριμένα μαθήματα που διδάσκονται στο πλαίσιό τους. Επίσης, ενδέχεται το περιεχόμενο ομοειδών μαθημάτων να διαφέρει εξίσου από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Οι διαφορές αυτές συνήθως σχετίζονται με τον προσανατολισμό του κάθε πανεπιστημίου σε συγκεκριμένα πεδία έρευνας καθώς και με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του διδακτικού του προσωπικού. Σε πολλές περιπτώσεις το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από κάποια βασικά μαθήματα, και ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει το πρόγραμμα σπουδών του με βάση τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές του. Καλό θα ήταν λοιπόν πριν την επιλογή του προγράμματος να γίνει μία ενδελεχής έρευνα του περιεχομένου των μεταπτυχιακών σπουδών κάθε πανεπιστημίου, καθώς και του προφίλ των διδασκόντων, καθώς εκείνοι επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα των σπουδών.

Μία κομβικής σημασίας για την επιλογή μεταπτυχιακού προγράμματος απόφαση είναι αν επιθυμεί κανείς να εξειδικευθεί σε έναν συγκεκριμένο τομέα σχετιζόμενο άμεσα με το πρώτο του πτυχίο ή να διευρύνει το γνωστικό του πεδίο σε επιστημονικούς τομείς πέρα από το πρώτο του πτυχίο. Η πρώτη επιλογή αποτελεί σε γενικές γραμμές μία γνωστή πρακτική, αλλά η δεύτερη, δηλαδή η διεύρυνση με στόχο πολλές φορές το συνδυασμό γνωστικών πεδίων, είναι μία αρκετά διαδεδομένη πρακτική στο εξωτερικό, καθώς το πρώτο πτυχίο εν γένει δεν προδιαγράφει την επιστημονική εξέλιξη ενός φοιτητή. Τα τελευταία χρόνια αυτή η τάση υποστηρίζεται ενεργά από τα πανεπιστήμια, τα οποία σχεδιάζουν ειδικά μεταπτυχιακά προγράμματα για αποφοίτους διαφορετικών κατευθύνσεων ή και διεπιστημονικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν διαφορετικά τμήματα ενός ή και περισσότερων πανεπιστημίων προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν για επιστήμονες με δυνατότητα προσαρμογής και έρευνας σε διαφορετικά γνωστικά πεδία. Αυτή η εξέλιξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό κάποιο αντικείμενο που δε διδάσκεται στα ελληνικά πανεπιστήμια, μεταπηδώντας σε αυτό μέσω ενός κατάλληλου μεταπτυχιακού που τους επιτρέπεται να παρακολουθήσουν, βάσει του πρώτου τους πτυχίου. Ας μην ξεχνάμε, επίσης, ότι για πολλά επαγγέλματα δεν απαιτούνται συγκεκριμένα πτυχία, αλλά η επιλογή των σπουδών του κάθε επαγγελματία διαμορφώνει τόσο το εργασιακό του αντικείμενο όσο και τον τρόπο που τελικά κινείται στον ευρύτερο επαγγελματικό του χώρο.

Πηγή: reviews.in.gr/greece/education/article/?aid=1231055912