Διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Η Εθνική Σχολή Δικαστών, η οποία λειτουργεί από το 1994, αποτελεί την Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δοκίμων Δικαστικών Λειτουργών που διορίζονται:

 • Στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
 • Στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Σε τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια.
 • Σε Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια.
 • Στις Εισαγγελίες των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων.

Αναλυτικά:

Α) Στην κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης οι προβλεπόμενες θέσεις είναι :

 • Δοκίμων Εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας
 • Δοκίμων Εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 • Δοκίμων Παρέδρων Πρωτοδικείου και Διοικητικών Δικαστηρίων

Β) Στην κατεύθυνση Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης προβλεπόμενες θέσεις είναι:

 • Δοκίμων Παρέδρων Πρωτοδικείου
 • Δοκίμων Παρέδρων Εισαγγελίας     

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

Δοικητική Κατεύθυνση

Γνωστικό Αντικείμενο Ώρες Διδασκαλίας Δίδακτρα
Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 60 850
Συνταγματικό  Δίκαιο 25 400
Δημοσιονομικό Δίκαιο 30 650
Δίκαιο Διοικητικών Διαφορών 65 900
Επαναλήψεις 20 Δωρεάν
Σύνολο Μαθημάτων 1ου Σταδίου 200 2800

 

Πολιτική Κατεύθυνση

Γνωστικό Αντικείμενο Ώρες Διδασκαλίας Δίδακτρα
Αστικό Δίκαιο - Πολιτική Δικονομία 85 1250
Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία 55 750
Εμπορικό Δίκαιο 50 700
Επαναλήψεις 20 Δωρεάν
Σύνολο Μαθημάτων 1ου Σταδίου 210 2700

 

2ο ΣτάδιοΓνωστικό Αντικείμενο
Ώρες Διδασκαλίας Δίδακτρα
Θέματα Γενικής Παιδείας 25 250
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά) 25 250
Σύνολο Μαθημάτων 2ου Σταδίου 50 500

 

* Τα τμήματα είναι ολιγομελή και οι διαλέξεις των μαθημάτων δίωρες.

*Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 5-6 ισόποσες δόσεις, ενώ σε περίπτωση εφ' άπαξ εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 5%.

* Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων με τη μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.

* Παρέχεται έκπτωση 50% στα μαθήματα του 2ου σταδίου, στους συμμετέχοντες του 1ου σταδίου.

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι:

 • Έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος, νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή
 • Έχουν συμπληρώσει το 28ο και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους του διαγωνισμού.
 • Το ανώτατο όριο ηλικίας παρατείνεται για ένα ακόμη έτος για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος, για δύο ακόμα έτη για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος και για τους άνδρες όσο χρόνο διήρκεσε η στρατιωτικής τους θητεία.
 

 

Ο διαγωνισμός διενεργείται σε 2 στάδια. Τα στάδια είναι διαφορετικά ανάλογα με την κατεύθυνση:

Α. Προκριματικό Στάδιο

Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης

Γραπτή εξέταση σε γνωστικά πεδία :

 • Γενικής Παιδείας

 • Συνταγματικού Δικαίου, Γενικού Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Διοικητικών Διαφορών

 • Δημοσιονομικού Δικαίου.

 • Εξέταση σε Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά).

 

Κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης

Γραπτή εξέταση σε γνωστικά πεδία :

 • Γενικής Παιδείας

 • Αστικού Δικαίου, Εμπορικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας

 • Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας

 • Εξέταση σε Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά)

 

Η εξέταση στα θέματα γενικής παιδείας περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός θέματος σχετικά με σύγχρονα νομικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά θέματα και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είναι ετεροβαρείς και το σύνολο τους αντιστοιχεί στο 25% της τελικής βαθμολογίας της ενότητας.

Η εξέταση στην Ξένη Γλώσσα συνίσταται σε μετάφραση νομικού κειμένου από την Ξένη Γλώσσα στην Ελληνική και αντιστρόφως.

 

 

Β. Τελικό Στάδιο

Δικαίωμα συμμετοχής στο τελικό στάδιο έχουν οι επιτυχόντες του 1ου σταδίου.

Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει :

 • Δημόσια προφορική εξέταση στα θέματα που εξετάστηκαν στο πρώτο στάδιο (ανάλογα με την κατεύθυνση) καθώς και σε θέματα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου.

 • Προαιρετική Εξέταση σε μία έως δύο Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά) διαφορετική από αυτή που εξετάσθηκαν στο πρώτο στάδιο και διενεργείται όπως η εξέταση της υποχρεωτικής Ξένης Γλώσσας.

 

Βαθμολόγηση Υποψηφίων

Η βαθμολογική κλίμακα των εισαγωγικών εξετάσεων για όλες τις δοκιμασίες εκτείνεται από 0 έως 15.

Επιτυχόντες του πρώτου σταδίου θεωρούνται όσοι συγκέντρωσαν σε όλες τις δοκιμασίες βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 6 και μέσο όρο 8.

Τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψήφιου είναι αυτός που προκύπτει από τη διαίρεση δια του δύο του αθροίσματος των μέσων όρων της γραπτής (προκριματικό στάδιο) και της προφορικής διαδικασίας (τελικό στάδιο).

Ο τελικός βαθμός προσαυξάνεται κατά ένα πέμπτο (1/5) της μονάδος για κάθε προαιρετικά εξεταζόμενη ξένη γλώσσα, εφόσον ο βαθμός επίδοσης είναι τουλάχιστον δέκα (10/15).