Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus

 

Το (Lifelong Learning Programme) LLP/ERASMUS  είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης που συμβάλλει στην επίτευξη ενός βασικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάπτυξη της κοινωνίας που θα βασίζεται στη γνώση, παρέχοντας στους πολίτες της Ευρώπης εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και ευκαιρίες ανανέωσης αυτών των γνώσεων σε όλη τη διάρκεια του βίου τους.

Στο πρόγραμμα το οποίο ξεπερνά τα σύνορα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχουν οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και η Τουρκία. Στόχος του είναι η προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης, η ενθάρρυνση της κινητικότητας και η πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση, καθώς και η υποστήριξη των πολιτών προκειμένου να αποκτήσουν αναγνωρισμένα προσόντα και δεξιότητες. Το πρόγραμμα παρέχει στους πολίτες υποτροφίες για να σπουδάσουν, να διδάξουν, να κάνουν πρακτική άσκηση ή να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης σε άλλη χώρα.

Η δράση ERASMUS ξεκίνησε το 1987 στον τομέα της εκπαίδευσης. Είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για φοιτητές, καθηγητές και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος του είναι η βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής της διάστασης. Στα πλαίσια του ERASMUS οι φοιτητές μπορούν να ολοκληρώσουν ένα μέρος των σπουδών τους σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στόχοι της κινητικότητας σπουδαστών στο πλαίσιο του ERASMUS είναι:

-  H παροχή ευκαιριών σε σπουδαστές ώστε να επωφεληθούν, από γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς, από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και από τα προσφερόμενα αντικείμενα σπουδών
-  O εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του ιδρύματος υποδοχής
-  H προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τα οποία ανταλλάσσουν σπουδαστές
-  H συμβολή στην αναβάθμιση της κοινωνίας γενικότερα, εφοδιάζοντας τους νέους με υψηλή εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και διεθνή εμπειρία με στόχο να αποτελέσουν τους επαγγελματίες του μέλλοντος
-  H συμβολή στις δαπάνες κινητικότητας και η παροχή ευκαιριών για την πραγματοποίηση μιας περιόδου σπουδών στο εξωτερικό σε σπουδαστές, στους οποίους άλλως δεν θα ήταν εφικτό.