Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) λειτουργεί από το 1985 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.,από τη στιγμή της εισαγωγής τους στη Σχολή, θεωρούνται δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και έχουν εξασφαλίσει θέση στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση με μισθολογικά, ασφαλιστικά και λοιπά δικαιώματα. Ο χρόνος εκπαίδευσης (που είναι σήμερα 18 μήνες) αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία . Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης , οι σποδαστές των δύο αυτών σχολών διορίζονται (υποχρεωτικά) ως δημόσιοι υπάλληλοι σε επιλεγμένες θέσεις του Δημοσίου. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Γνωστικό Αντικείμενο Ώρες Διδασκαλίας Δίδακτρα
Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 80 750
Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και 60 580
Δημόσια Οικονομική    
Σύνολο 2 Μαθημάτων 140 1150 (από 1330)
Γνώσεις και Δεξιότητες 40 220
Σύνολο 1ου Σταδίου 180 1370
Φάκελος Επίκαιρων Θεμάτων 30 220
Σύνολο (1ο και 2ο Στάδιο) 210 1450 (από 1590)

 

* Τα τμήματα είναι ολιγομελή και οι διαλέξεις των μαθημάτων δίωρες.

*Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3-4 ισόποσες δόσεις, ενώ σε περίπτωση εφ' άπαξ εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 5%.

* Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων με τη μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

  • Έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία.  (αν δεν έχει υπάρξει ορκωμοσία γίνεται δεκτή βεβαίωση από τη γραμματεία του ΑΕΙ, ή ΤΕΙ).
  • Απαιτείται άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής ή της Ιταλικής ή της Ισπανικής.
  • Για την εισαγωγή στο Τμήμα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι πανεπιστημίου με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και άριστη γνώση μίας εκ των γαλλικής ή γερμανικής, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών.
  • Για την εισαγωγή στο τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας απαιτείται η άριστη γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών μεταξύ της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.
  • Για την εισαγωγή στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων απαιτείται η άριστη γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών μεταξύ της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.
  • Οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  κατέχουν  τους  απαιτούμενους  τίτλους  σπουδών και πιστοποιητικά κατά  την  ημερομηνία  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της  περίληψης  της προκήρυξης.
  • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, πρέπει να έχει συντελεστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

Δικαιολογητικά

Α) Από τους ιδιώτες υποψηφίους

I. Ο τίτλος σπουδών που κατέχουν.

II. Η κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει. 

III. Η συνδρομή των νόμιμων προσόντων και η έλλειψη κωλύματος διορισμού σε δημόσια θέση. 7 

IV. Η γνώση και η αποδοχή εκ μέρους τους των όρων της προκήρυξης. 

V. Για τους άνδρες υποψηφίους, δηλώνεται, επίσης, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές, ο Δήμος ή η Κοινότητα εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και ο αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου.

 

Β) Από τους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού υποψηφίους

I. Ο τίτλος σπουδών που κατέχουν. 

II. Η κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει. 

III. Η γνώση και η αποδοχή εκ μέρους τους των όρων της προκήρυξης. 

IV. Η υπαλληλική τους ιδιότητα. 

 

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που

Α) καταχωρούνται μόνο ηλεκτρονικά.

Β) καταχωρούνται ηλεκτρονικά εμπρόθεσμα και δεν υποβάλλονται εκτυπωμένες και υπογεγραμμένες από τον αιτούντα/την αιτούσα στο ΕΚΔΔΑ ή δεν ταχυδρομούνται επί αποδείξει εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας. 

 

Στάδια του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός της ΕΣΔΔΑ διενεργείται σε δύο στάδια. 

Α. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στις παρακάτω ενότητες: 

  • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 
  • Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική 
  • Γνώσεις και Δεξιότητες Στην «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους», καθώς και στην «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική», οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ανάπτυξη θέματος. 

Β. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση των υποψηφίων σε φάκελο με επίκαιρο θέμα. Ο φάκελος περιέχει διάφορα στοιχεία, όπως ιδίως νομικές ρυθμίσεις, επιστημονικές αναλύσεις, δημοσιογραφικά άρθρα, στατιστικά δεδομένα που αναδεικνύουν ένα θέμα που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα. Ως τέτοια θέματα νοούνται εκείνα που αφορούν το Κράτος και τη λειτουργία του, τις διεθνείς σχέσεις, την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία, το περιβάλλον, τον τύπο και τα ΜΜΕ, τις εργασιακές σχέσεις, τους θεσμούς της κοινωνίας και τον πολιτισμό. Η γραπτή δοκιμασία συνίσταται στην ανάπτυξη θέματος/ ερωτήσεων επί του περιεχομένου του φακέλου και στη συνέχεια διενεργείται η προφορική εξέταση/παρουσίαση του φακέλου από τον υποψήφιο ενώπιον πενταμελών επιτροπών, οριζόμενων από την ΚΕΕ. Η εξέταση της ενότητας αυτής αποσκοπεί στην εκτίμηση της ικανότητας διαχείρισης καταστάσεων εντός περιορισμένου χρόνου καθώς και των αναλυτικών και συνθετικών ικανοτήτων κάθε υποψηφίου, γι’ αυτό κατά την προφορική εξέταση δεν είναι απαραίτητο οι ερωτήσεις να περιστρέφονται μόνο περί του τεθέντος θέματος. Οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά με αλφαβητική σειρά, χωρισμένοι σε ομάδες των πέντε (5).