Όροι Συνεργασίας

            Η διαδικασία ανάληψης της επιστημονικής εργασίας περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

  • Ο ενδιαφερόμενος πελάτης αποστέλλει την εργασία συμπληρώνοντας τη φόρμα υποβολής.

  • Ο Υπεύθυνος Σπουδών επικοινωνεί με τους συνεργάτες, οι οποίοι με βάση το βιογραφικό τους σημείωμα, κρίνονται ικανοί για την σωστή καθοδήγηση της εργασίας.

  • Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες αξιολογώντας τις ιδιαιτερότητες της επιστημονικής εργασίας, προβαίνουν στην εκτίμηση του κόστους  ανάληψης της.  

  • Ο Υπεύθυνος Σπουδών μεταβιβάζει την οικονομική προσφορά του συνεργάτη προς τον ενδιαφερόμενο πελάτη.

  • Σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί προκαταβολή του προσυμφωνηθέντος ποσού ανάθεσης της εργασίας, ώστε να ξεκινήσει η επστημονική υποστήριξη στην συγγραφή της.

  • Η ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής υποστήριξης της τελικής εργασίας πραγματοποιείται έπειτα από την εξόφληση. Στην περίπτωση που θα χρειαστούν διορθώσεις, δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση και συμπεριλαμβάνονται στην συμφωνηθέντα τιμή.

  • Τελικά πρέπει να τηρούνται οι όροι συνεργασίας, για την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους πελάτες.

Ο Υπεύθυνος Σπουδών είναι στη διάθεση των πελατών του οργανισμού για περαιτέρω επεξηγήσεις, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω chat room.