Όροι Συνεργασίας

2013-03-29 16:00

Η έναρξη συγγραφής της εργασίας πραγματοποιείται με την προκαταβολή ενός ποσού, ενώ η παράδοση της γίνεται με την εξόφληση της.

Οι συνεργάτες οφείλουν ν' ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διορθώσεις της εργασίας, στην περίπτωση όπου κριθούν απαραίτητες. Η εξόφληση της αμοιβής του συνεργάτη πραγματοποιείται έπειτα από τη διεκπεραίωση των τελικών διορθώσεων.