Προγράμματα Εκμάθησης Ενοτήτων ECDL

To ECDL Core, αποτελεί την πιστοποίηση της γνώσης και των δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ σε βασικό επίπεδο. Για την απόκτηση του απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των επτά ενοτήτων και πιο συγκεκριμένα:

 • Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων.
 • Επεξεργασία Κειμένου.
 • Υπολογιστικά Φύλλα.
 • Χρήση Βάσεων Δεδομένων.
 • Παρουσιάσεις.
 • Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία.


Το ECDL Progress, αποτελεί την πιστοποίηση της γνώσης και των δεξιοτήτων σε οποιαδήποτε από τις επτά ενότητες του ECDL Core.


Το ECDL Εxpert αποτελεί την πιστοποίηση της γνώσης και των δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ σε ανώτερο επίπεδο. Για την απόκτηση του απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων ενοτήτων και πιο συγκεκριμένα:

 • ECDL Expert | Επεξεργασία Κειμένου.
 • ECDL Expert | Υπολογιστικά Φύλλα.
 • ECDL Expert | Βάσεις Δεδομένων.
 • ECDL Expert | Παρουσιάσεις.