Προγράμματα Εκμάθησης Γλωσσών Προγραμματισμού

Η Γλώσσα προγραμματισμού αποτελεί μια τεχνητή γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο μιας μηχανής, συνήθως ενός υπολογιστή. Οι γλώσσες προγραμματισμού ορίζονται από ένα σύνολο συντακτικών και εννοιολογικών κανόνων, που ορίζουν τη δομή και το νόημα, αντίστοιχα, των προτάσεων της γλώσσας. Οι γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών, αλλά και για την ακριβή διατύπωση αλγορίθμων. 

Ενδεικτικά, ορισμένες γλώσσες προγραμματισμού, οι οποίες διδάσκονται από συνεργάτες, απόφοιτους πληροφορικής αποτελούν: C, C++, Visual Basic, Java, Python, Matlab. Κάποιες από τις γλώσσες προγραμματισμού, εξετάστηκαν και αναλύθηκε η εφαρμογή τους σε πρότυπα θέματα πανεπιστημιακών εργασιών.