Στατιστικό Πακέτο SPSS

        Το στατιστικό πακέτο  SPSS, αποτελεί το εργαλείο που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά για την εφαρμογή των αναλύσεων με χρήση ερωτηματολογίων. Αποτελείται από διάφορα τμήματα, ενώ περιλαμβάνει τις βασικές τεχνικές επεξεργασίας των δεδομένων, αλλά και πιο προχωρημένες αναλύσεις, όπως εφαρμογή μεθόδων παλιδρόμησης.