Στατιστικό Πακέτο SPSS

2014-09-22 21:18

Το στατιστικό πακέτο  SPSS για Windows καλύπτει ένα ευρύ πεδίο στατιστικών εφαρµογών και επεξεργασίας δεδοµένων όλων των κατηγοριών και επιπέδων, τα οποία χωρίζονται σε επιµέρους τµήµατα (modules). Τα τρία κύρια τµήµατα του SPSS, που αναφέρονται πιο κάτω είναι τα εξής:
1. Βασικό Τµήµα (Base Module). Περιλαµβάνει τεχνικές διαχείρισης και επεξεργασίας δεδοµένων. Μία σειρά απλών στατιστικών αναλύσεων, όπως κατανοµές συχνοτήτων, πίνακες διπλής, τριπλής εισόδου και παρουσίασης αποτελεσµάτων.
2. Επαγγελµατικό Τµήµα (Professional Module). Περιλαµβάνει στατιστικές τεχνικές παραµετρικής (π.χ. t-test, ανάλυση της διακύµανσης (Analyssis of Variance), συσχέτιση (Correlation) και παλινδρόµηση (Regression)) και µη παραµετρικής ανάλυσης (π.χ. Wilcoxon, Friedman, Mann-Whitney και Kruskal –Wallis).
3. Προχωρηµένο Τµήµα (Advanced Statistics). Περιλαµβάνει πολύπλοκες στατιστικές αναλύσεις (εφαρµογές), όπως, παραγοντική ανάλυση (Factor analysis), ανάλυση κατά συστάδες (Cluster analysis), µη γραµµική παλινδρόµηση, διακριτική ανάλυση (Discriminant analysis).

Επίσης εκτός από τα τρία κύρια τµήµατα το SPSS για Windows περιλαµβάνει και άλλα. Mερικά από αυτά είναι :
1. Τµήµα Χρονολογικών Σειρών (Trend Module). Περιλαµβάνει τεχνικές επεξεργασίας και ανάλυσης δεδοµένων σε χρονολογικές σειρές.
2. Τµήµα Παραγωγής Πινάκων (Table Module). Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πινάκων απλούς ή περίπλοκους, µίας, δύο ή τριών διαστάσεων έτοιµους
προς παρουσίαση ή δηµοσίευση.
3. Τµήµα των Γραφικών (Graphic Module). Περιλαµβάνει περισσότερα από 50 είδη διαγραµµάτων δισδιάστατα ή τρισδιάστατα σε µορφή ραβδογράµµατος (bar chart), ιστογράµµατος, γραµµικών διαγραµµάτων (line chart), διαγραµµάτων διασποράς (scaterplots). Για τη δηµιουργία και επεξεργασία των συγκεκριμένων διαγραµµάτων, το στατιστικό πακέτο SPSS για Windows, διαθέτει ειδικό ενσωµατωµένο συντάκτη διαγραµµάτων και υποστηρίζει όλα τα γνωστά πρότυπα της Micrososft για το περιβάλλον των Windows, όπως Dynamic Data Exchange (DDE), Object Linking and Embedding (OLE) , Object Database Connectivity (ODBC), τα οποία επιτρέπουν να µοιράζεται κανείς τα δεδοµένα και τα διαγράµµατα µε άλλα πακέτα, που τρέχουν σε παραθυρικό περιβάλλον.
4. Τµήµα Κατηγορικών ∆εδοµένων (Categories Module). Περιλαµβάνει στατιστικές τεχνικές για την ανάλυση δεδοµένων έρευνας αγοράς.
5. Τµήµα για Εισαγωγή δεδοµένων (Data Entry). Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας φορµών για την εισαγωγή των δεδοµένων σε αρχεία µορφής δεδοµένων
SPSS για Windows, δηλαδή σε αρχεία SAV.
6. Τµήµα Επεξεργασίας ∆εδοµένων Ποιοτικού Ελέγχου (QI Analyst Module). Περιλαµβάνει στατιστικές τεχνικές για δεδοµένα προερχόµενα από το χώρο
του ποιοτικού ελέγχου.
7. Τµήµα δηµιουργίας εξελιγµένων Αναφορών (Report Writer). Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας εύκολα και γρήγορα επαγγελµατικών αναφορών. 

 

 

Πηγή: https://www.math.upatras.gr/~adk/lectures/ida/lab1/tutor6(gr).pdf