ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2012-06-21 13:34

       Κατά τη διάρκεια της συγγραφής μιας φοιτητικής εργασίας, ο σπουδαστής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψην τα επιμέρους στάδια από τα οποία απαρτίζεται η δομή της. Τα στάδια από τα αποία αποτελείται η συγγραφή μιας πρωτότυπης εργασίας ταξινομούνται ως εξής:

  1. Καθορισμός του θέματος της εργασίας. Η επιλογή του θέματος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη συγγραφή μιας αξιόλογης εργασίας και θα πρέπει να προσελκύει τα ενδιαφέροντα των φοιτητών, ώστε να επικεντρωθούν με την αρμόζουσα σοβαρότητα και να καταβάλλουν το μέγιστο της προσπάθειας τους, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της συγγραφής της.

  2. Διάγραμμα ροής. Ο σπουδαστής δημιουργεί ένα διάγραμμα ροής, στο οποίο περιλαμβάνεται ο τρόπος ανάπτυξης της επιστημονικής εργασίας. Πρωτεύον μέλημα του φοιτητή αποτελεί η πλήρης κάλυψη του θέματος μέσα από την πιστή εφαρμογή του διαγράμματος.

  3. Εντοπισμός και ταξινόμηση βιβλιογραφίας. Το τρίτο στάδιο συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας αποτελεί η εύρεση και η μελέτη της σχετικής με το αντικείμενο της έρευνας, βιβλιογραφίας. Ο εντοπισμός των πηγών της βιβλιογραφίας, μέσα από τις οποίες θα αναπτυχθεί το θέμα της εργασίας περιλαμβάνει τις πρωτογενείς (συνεντεύξεις, μετρήσεις, κ.α.) και τις δευτερογενείς πηγές (διδακτορικές διατριβές, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, κ.α.). Η βιβλιογραφία διακρίνεται σε ελληνική και ξενόγλωση βιβλιογραφία.

  4. Συγγραφή του κειμένου της τελικής εργασίας. Ο σπουδαστής ακολουθώντας πιστά το διάγραμμα ροής, αναπτύσσει το θέμα της επιστημονικής του εργασίας. Παραθέτει πληροφορίες και αναλύει ερωτήματα γύρω από το αντικέιμενο έρευνας του, στηριζόμενος στην κατάλληλη βιβλιογραφία. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής της είναι απαραίτητες και οι παραπομπές των πηγών της βιβλιογραφίας, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να ανατρέξει στην αντίστοιχη παραπομπή, με σκοπό να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες.

  5. Συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αποτελούν τα πιο σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη μελέτη της εργασίας. Περιλαμβάνουν την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και αποτελούν το στάδιο συγγραφής, στο οποίο επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

  6. Σύνταξη βιβλιογραφίας. Στο τέλος κάθε επιστημονικής εργασίας παρατίθενται η ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία σε κατάλληλη μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα ονόματα των συγγραφέων και των επιστημονικών περιοδικών, τους τίτλους των άρθρων και τις χρονολογίες δημοσίευσης τους.

  7. Περιεχόμενα - Παραρτήματα - Περίληψη. Τα περιεχόμενα της εργασίας αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία δημιουργήθηκε το διάγραμμα ροής και τοποθετούνται στο αρχικό μέρος της εργασίας, συνήθως πριν από την περίληψη. Τα παραρτήματα ταξινομούνται στο τελος του διαγράμματος ροής.