ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

        Κατά τη διάρκεια της συγγραφής φοιτητικής εργασίας, ο σπουδαστής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψην τα επιμέρους στάδια από τα οποία απαρτίζεται η δομή της. Τα στάδια από τα αποία αποτελείται η συγγραφή της πρωτότυπης εργασίας ταξινομούνται ως εξής:

  1. Καθορισμός του θέματος της εργασίας. Η επιλογή του θέματος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την συγγραφή πανεπιστημιακής εργασίας και θα πρέπει να προσελκύει το ενδιαφέρον των φοιτητών, με απώτερο σκοπό να επικεντρωθούν με την αρμόζουσα σοβαρότητα και να καταβάλλουν το μέγιστο της προσπάθειας τους κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της συγγραφής εργασίας.

  2. Διάγραμμα ροής. Ο σπουδαστής δημιουργεί ένα διάγραμμα ροής, στο οποίο περιλαμβάνεται ο τρόπος ανάπτυξης επιστημονικής εργασίας. Πρωτεύον μέλημα του φοιτητή αποτελεί η πλήρης  κάλυψη θέματος μέσα από την πιστή εφαρμογή του διαγράμματος.

  3. Εντοπισμός και ταξινόμηση βιβλιογραφίας. Το επόμενο στάδιο κατά την συγγραφή φοιτητικής εργασίας αποτελεί η εύρεση και η μελέτη σχετικής με το αντικείμενο της έρευνας, βιβλιογραφίας. Ο εντοπισμός των πηγών της βιβλιογραφίας,  μέσα από τις οποίες θα αναπτυχθεί το θέμα της εργασίας περιλαμβάνει τις πρωτογενείς (τις συνεντεύξεις, τις μετρήσεις) και τις δευτερογενείς πηγές (διδακτορικές διατριβές, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά). Η βιβλιογραφία διακρίνεται στην ελληνική και ξενόγλωση βιβλιογραφία.

  4. Συγγραφή του κειμένου πανεπιστημιακής εργασίας. Ο σπουδαστής ακολουθώντας πιστά το διάγραμμα ροής, αναπτύσσει το θέμα της επιστημονικής του εργασίας. Παραθέτει πληροφορίες και αναλύει ερωτήματα γύρω από το αντικέιμενο έρευνας, στηριζόμενος στην κατάλληλη βιβλιογραφία. Κατά τη διάρκεια συγγραφής θεωρούνται απαραίτητες οι παραπομπές των πηγών της βιβλιογραφίας, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη ν' ανατρέξει στην αντίστοιχη παραπομπή, με σκοπό να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες.

  5. Συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αποτελούν σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη μελέτη εργασίας. Περιλαμβάνουν την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και αποτελούν το στάδιο συγγραφής, στο οποίο επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 

  6. Σύνταξη βιβλιογραφίας. Στο τελικό μέρος πανεπιστημιακής εργασίας παρατίθενται η ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία σε κατάλληλη μορφή,  η οποία περιλαμβάνει τα ονόματα των συγγραφέων και των επιστημονικών περιοδικών, τους τίτλους των άρθρων, καθώς και τις χρονολογίες δημοσίευσης τους.

  7. Περιεχόμενα - Παραρτήματα - Περίληψη. Τα περιεχόμενα της εργασίας αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία δημιουργήθηκε το διάγραμμα ροής και τοποθετούνται στο αρχικό μέρος της εργασίας, συνήθως πριν από την περίληψη.  Τα παραρτήματα ταξινομούνται στο τελικό μέρος του διαγράμματος ροής.