Σύνταξη Βιογραφικού

Η σωστή σύνταξη ενός βιογραφικού με στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον του εργοδότη αποτελεί τη βάση για την πρώτη σας συνέντευξη και την έναρξη της προσπάθειας σας για είσοδο στην αγορά εργασίας. Συχνά, οι περισσότεροι απόφοιτοι δεν έχουν προϋπηρεσία, με συνέπεια ν' αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση της κατάλληλης θέσης εγασίας, η οποία θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Οι συνεργάτες του ομίλου είναι σε θέση να τους βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν τις επαγγελματικές τους επιδιώξεις, παρέχοντας ένα σωστά δομημένο και καλογραμμένο βιογραφικό, το οποίο θα προσελκύσει το ενδιαφέρον του εργοδότη. Παράλληλα, είναι δυνατή η δημιουργία συστατικής επιστολής, με απώτερο στόχο να θέσει τους υποψηφίους σε μεγαλύτερα επίπεδα ανταγωνισμού, ως προς την κατοχύρωση της επιθυμητής θέσης εργασίας.

Η σύνταξη του βιογραφικού, καθώς και της συστατικής επιστολής, είναι εφικτό να γίνει στην ελληνική, στην αγγλική, αλλά και σε άλλες ξένες γλώσσες. Ενδεικτικά, κάποιες τιμές παροχής υπηρεσιών της σύνταξης βιογραφικού δίνονται παρακάτω:

  • Απλό βιογραφικό: 50 ευρώ                                                                               
  • Απλό βιογραφικό στην αγγλική γλώσσα: 80 ευρώ                                                
  • Απλό βιογραφικό με συνοδευτική επιστολή: 70 ευρώ
  • Απλό βιογραφικό στην αγγλική γλώσσα με συνοδευτική επιστολή: 100 ευρώ         

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για υποψήφιους με μηδενική η μικρή προϋπηρεσία.